Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Nowy podatek od nieruchomości w 2018 roku

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 4 stycznia 2018
| 0

W 2018 roku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów musimy liczyć się ze wzrostem stawek opłat lokalnych, między innymi podatku od nieruchomości. Wszystko to na skutek wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Ile i do, kiedy trzeba będzie zapłacić? Wszystko wyjaśniamy w tym artykule.

Wszelkie kwestie związane z podatkiem od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Mówi ona o tym, że budynki lub ich części oraz grunty, a także budowle lub ich części, które są związane z prowadzeniem firmy, podlegają opodatkowaniu.

Taki podatek zobowiązana jest zapłacić każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej, która jest:

  • właścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych, które podlegają opodatkowaniu
  • posiadaczem samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • użytkownikiem wieczystym gruntów
  • posiadaczem nieruchomości lub ich części lub obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Kto nie zapłaci?

Nie wszyscy właściciele nieruchomości muszą zapłacić podatek od nieruchomości w 2018 roku. Ustawa przewiduje bowiem pewne wyjątki. Opodatkowaniu nie podlegają nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów oraz grunty pod wodami powierzchniowymi i nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich. Ponadto z podatku zwolnione są grunty zajęte pod pasy drogowe dróg i nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości.

Do kiedy należy zapłacić?

Osoby fizyczne mogą zapłacić podatek od nieruchomości w 2018 roku w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, czyli do 15.03, 15.05, 15.09 i 15.11 roku podatkowego. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej należy zapłacić do 15 dnia każdego miesiąca w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Natomiast w styczniu czas ten wydłuża się do końca miesiąca. Jeżeli kwota podatku nie przekroczy 100 złotych, należy go zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Można tego dokonać bezpośrednio w kasie w urzędzie lub przelewem.

Stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku

Według komunikatu Prezesa GUS z 11 lipca 2017 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 roku wzrosły o 1,9% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. W związku z inflacją należy się spodziewać, że stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku wzrosną. O ile? We wspomnianym wyżej obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów podane są górne granice podatków i opłat lokalnych. Prezentują je poniższe tabele:

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku za grunty:

Podatek od gruntów Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,91 zł od 1 m2 powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,63 zł od 1 ha powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,48 zł od 1 m2 powierzchni
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,04 zł od 1 m2 powierzchni

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku za budynki lub ich części:

Podatek od budynków Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku
mieszkalnych 0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10, 80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od nieruchomości komercyjnych w 2018 roku

1 stycznia zacznie obowiązywać podatek minimalny, czyli podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych przekraczających 10 mln złotych. Mowa o przepisach ustaw podatkowych art. 30g ust. 8-10 ustawy o PIT oraz art. 24b ust. 8-10 ustawy o CIT. Wprowadza się bowiem możliwość odliczania podatku minimalnego od kwoty zaliczki na podatek PIT lub CIT, by zachować neutralność proponowanego rozwiązania.

Natomiast ust. 10 art. 24b CIT (30g PIT) wpisano do ustawy, aby nie trzeba było dokonywać dwóch płatności: pierwszy raz podatku minimalnego, a później zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę podatku minimalnego.

Zatem podatnik, który powinien zapłacić podatek minimalny może:

  • zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od podatku należnego PIT (CIT) – ust. 8 i 9lub
  • wpłacić zaliczkę na podatek CIT (PIT) w pełnej wysokości, jeżeli jest on niższy niż kwota minimalnego podatku – ust. 10.

Niewielkie zmiany

W związku z inflacją wzrosną niestety stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku. Nie będą to jednak wielkie zmiany. Wzrost oscyluje od kliku do kilkudziesięciu groszy. Pamiętajmy jednak o tym, aby na czas opłacać wszelkie należności i o tym, że jeżeli kwota nie przekracza 100 zł, to musimy zapłacić ją w całości.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458